Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 2.7.2013 12.20 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.36
Pressmeddelande

77/2013, MNy/ DvN

Kommissionen utfärdade den 7 juni 2013 förordning (EU) nr 535/2013 (EUT L 160, 12.6.2013, s. 2 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 2 juli 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD