Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 2.3.2016 14.03 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.28
Pressmeddelande

18/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 24 februari 2016 förordning (EU) nr 2016/283 (EUT L 53, 1.3.2016, s. 3) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 15 mars 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD