Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 28.1.2013 10.03 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.15
Pressmeddelande

15/2013, MNy/DvN

Kommissionen utfärdade den 17 januari 2013 förordning (EU) nr 41/2013 (EUT L 18, 22.1.2013, s. 2 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 11 februari 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD