Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 17.12.2015 13.10 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.59
Pressmeddelande

109/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 14 december 2015 förordning (EU) nr 2015/2351 (EUT L 331, 17.12.2015, s. 5 - 6 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 6 januari 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD