Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 7.1.2014 10.52 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 9.44
Pressmeddelande

4/2014, MNy

Kommissionen utfärdade den 20 december 2013 förordning (EU) nr 1405/2013 (EUT L 349, 21.12.2013, s. 92) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 10 januari 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 ännu åberopas under en period på tre månader.

TMD