Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 4.1.2016 11.06 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 16.57
Pressmeddelande

1/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 21 december 2015 förordning (EU) nr 2015/2455 (EUT L 339, 24.12.2015, s. 40 - 41) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 13 januari 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD