Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av en förordning om klassificeringen av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen och om upphävande av en genomförandeförordning

Utgivningsdatum 10.9.2019 12.34
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har den 6 september 2019 antagit förordningen (EU) nr 2019/1391 (EUT L 233, 10.9.2019, s. 1–2): i bilagan till förordning (EG) nr 1218/1999 ska raden som motsvarar punkt 6 i tabellen utgå och genomförandeförordning (EU) nr 670/2013 ska upphöra att gälla.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2019.

Meddelanden om varukoder