Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga 74 till tillämpningskodexen för tullkodexen

Utgivningsdatum 31.10.2013 9.47 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.33
Pressmeddelande

139/2013, ASV/MNy

Kommissionen har utfärdat förordning (EU) nr 1063/2013 (EUT L 289, 31.10.2013) om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen med avseende på användningen av systemet med likvärdiga varor inom sockersektorn.

Genom ändringen tillåts användning av sockerbetor som likvärdiga varor i stället för råsocker av sockerbetor.

Genom förordningen ersätts punkt 3 i bilaga 74 till tillämpningskodexen med följande:

”3. Socker
Systemet med likvärdiga varor får tillämpas mellan råsocker från sockerrör som framställts utanför unionen (KN- nummer 1701 13 90 och/eller 1701 14 90) och sockerbetor (KN-nummer 1212 91 80) på villkor att förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1701 99 10 (vitt socker) framställs.

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör av standardkvalitet som definieras i punkt III i del B i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (*) ska beräknas genom multiplicering av kvantiteten vitt socker med koefficienten 1,0869565

Motsvarande kvantitet råsocker från sockerrör som inte håller standardkvalitet ska beräknas genom multiplicering av kvantiteten vitt socker med en koefficient som erhålls genom att 100 divideras med utbytet för råsocker från sockerrör. Utbytet för råsocker från sockerrör ska beräknas i enlighet med punkt III.3 i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

___________
(*) Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).”

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning.

Mera information: Anne Regina, tfn 040 332 1067 och Minna Nyberg, tfn 040 332 2723.

TMD