Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga 72 till tillämpningskodexen för tullkodexen

21.12.2012 15.06 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.08
Pressmeddelande

163/2012, OT/MNy

Kommissionen utfärdade den 26 november 2012 förordning (EU) nr 1101/2012 (EUT L 327, 27.11.2012) om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Genom förordningen läggs två nya punkter till i bilaga 72 till tillämpningskodexen.

I bilaga 72 andra stycket ska följande punkter införas efter punkt 14 som punkterna 14a och 14b:

”14a. Blandning av dieselbrännoljor eller eldningsoljor som inte innehåller biodiesel med dieselbrännoljor eller eldningsoljor som innehåller biodiesel, enligt klassificeringen i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, för att få fram en konstant kvalitet eller en kvalitet som kunden efterfrågar, utan att ändra varornas egenskaper, även om detta resulterar i ett annat åttasiffrigt KN-nummer.
14 b. Blandning av dieselbrännoljor eller eldningsoljor med biodiesel så att den erhållna blandningen innehåller mindre än 0,5 volymprocent biodiesel, och blandning av biodiesel med dieselbrännoljor eller eldningsoljor så att den erhållna blandningen innehåller mindre än 0,5 volymprocent dieselbrännoljor eller eldningsoljor.”

Avsikten med ändringen av förordningen är att lösa den situation som uppstod när kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan trädde i kraft den 1 januari 2012. Då ändrades klassificeringen av dieselbrännoljor och eldningsoljor som inte innehåller biodiesel samt av dieselbrännoljor och eldningsoljor som innehåller biodiesel i kapitel 27 och då fick blandningen av dem vid tullagerförfarandet och i frizoner inte längre räknas som ”vanliga former av hantering” enligt bilaga 72. Av de tillägg som gjorts i bilaga 72 gör punkt 14 a det möjligt att avsiktligt blanda nämnda produkter, dock utan att ändra varornas egenskaper. Punkt 14 b tillåter oavsiktlig blandning av produkterna t.ex. till följd av att man lagrat dem i samma cistern.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012.

Mera information: Heli Isometsä, tfn 040 332 2444 och Minna Nyberg, tfn 040 332 2723.

TMD