Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 22.11.2010 16.01 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.57
Pressmeddelande

186/2010, RAS/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 1065/2010, (EU) nr 1066/2010 och (EU) nr 1067/2010 av den 19 november 2010 (EUT L 304/2010) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 10 december 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningarna.

Bilagor: EUT L 304, 20.11.2010, s. 8, 10, 12–13

TMD