Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter söks fr.o.m. 1.1.2024

Utgivningsdatum 14.4.2023 13.05
Pressmeddelande

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar för januariomgången 2024 i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter. Meddelande 2023/C 122/06  finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 122/4.4.2023.  

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielser söks finns upplagd på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 16 juni 2023. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art att ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status. 

Du kan läsa mer på engelska om förfarandet gällande tullbefrielser och autonoma tullkvoter på Europeiska kommissionens webbplats.

Mera information:
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling