Hoppa till innehåll

Kommissionen har publicerat en förteckning över produkter för vilka autonoma tullbefrielser eller tullkvoter kan sökas fr.o.m. 1.7.2021

Utgivningsdatum 14.10.2020 8.30
Pressmeddelande

Ekonomiska aktörer informeras om att kommissionen har tagit emot ansökningar i enlighet med de administrativa förfaranden som fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter för juliomgången år 2021. Meddelande 2020/C 340/09, publicerat i EUT C 340/13.10.2020.

En förteckning över de produkter för vilka tullbefrielse kan sökas är nu tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats.

Tidsfristen för att inkomma med invändningar mot nya ansökningar löper ut den 18 december 2020. På denna dag planerar gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art att ha sitt möte.  

Aktörerna uppmanas att regelbundet konsultera förteckningen för att få information om ansökningarnas status. 

Mera information om förfarandet för befrielse från autonoma tullar finns på Europeiska kommissionens webbplats.

Mera information:
Pirjo Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi
Minna Nyberg, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling