Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av en förordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

5.5.2015 14.01
Pressmeddelande

41/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 28 april 2015 förordning (EU) nr 2015/712 (EUT L 114, 5.5.2015, s. 3) om ändring av förordning (EU) nr 103/2012 om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 25 maj 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen.

TMD