Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

22.6.2016 15.23
Pressmeddelande

48/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 16 juni 2016 förordning (EU) nr 2016/996 (EUT L 164, 22.6.2016, s. 1-3) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 12 juli 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD