Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

9.3.2016 14.22
Pressmeddelande

19/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 25 februari 2016 förordning (EU) nr 2016/302 (EUT L 58, 4.3.2016, s. 23) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 16 mars 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningen.

TMD