Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

16.9.2019 12.39
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 6 september 2019 genomförandeförordning (EU) nr 2019/1404 (EUT L 236, 16.9.2019) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 6 oktober 2019 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan alltjämt åberopas under en period på tre månader från den dag då förordningen trädde i kraft, förutsatt att villkoren i artikel 34.9 i förordning (EEG) nr 952/2013 uppfylls.

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder