Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

31.7.2013 12.49
Pressmeddelande

99/2013, MKi/DvN

Kommissionen utfärdade den 23 juli 2013 förordningarna (EU) nr 707/2013 och (EU) nr 708/2013 (EUT L 200, 25.7.2013, s. 9 och 11) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 12 augusti 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan under en period på tre månader åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD