Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

31.7.2013 12.45
Pressmeddelande

96/2013, MKi/ELL

Kommissionen utfärdade den 25 juli 2013 förordning (EU) nr 729/2013 om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan; EUT L 203, 30.7.2013, s. 4–5 .

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 19 augusti 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan under en period på tre månader åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD