Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

7.5.2013 11.02
Pressmeddelande

57/2013, MNy/ HHS

Kommissionen utfärdade den 22 april 2013 förordningarna (EU) nr 384/2013–(EU) nr 386/2013 samt den 23 april 2013 förordning (EU) nr 387/2013 (EUT L 177, 27.4.2013, s. 8, 9, 11, 13, 15 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 17 maj 2013 eller därefter.

Om inte annat följer av gällande bestämmelser i Europeiska unionen om system med dubbelkontroll och om övervakning i förväg och i efterhand av import av textilprodukter till Europeiska unionen får bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i förordning (EU) nr 384/2013 under en period på 60 dagar fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i förordningarna (EU) nr 385/2013–(EU) nr 387/2013 kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD