Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

15.4.2013 10.51
Pressmeddelande

49/2013, MNy/HHS

Kommissionen utfärdade den 8 april 2013 förordningarna (EU) nr 327/2013 och (EU) nr 328/2013 (EUT nr L 102, 11.4.2013, s. 9, 11 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 1 maj 2013 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 fortfarande åberopas under en period på tre månader.

TMD