Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

3.7.2014 13.16
Pressmeddelande

62/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 20 maj 2014 förordning (EU) nr 550/2014 (EUT L 155, 23.5.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 9 juni 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 ännu åberopas under en period på tre månader efter förordningens ikraftträdande.

TMD