Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

3.7.2014 13.08
Pressmeddelande

59/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 12 juni 2014 förordningarna (EU) nr 646/2014 och (EU) nr 647/2014 (EUT L 178, 18.6.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 8 juli 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/ 92 ännu åberopas under en period på tre månader efter förordningarnas ikraftträdande.

TMD