Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

29.1.2018 11.24 | Publicerad på svenska 29.1.2018 kl. 11.40
Pressmeddelande

Ändring av kompletterande anmärkning 2 f till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen

Kommissionen utfärdade den 24 januari 2018 förordning (EU) nr 2018/125 (EUT L 22, 26.1.2018, sidorna 10 - 11) om ändring av Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 18 februari 2018 eller därefter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Mera information:
Varukod
[email protected]

Meddelanden om varukoder