Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

2.5.2016 15.05
Pressmeddelande

36/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 19 april 2016 förordningarna (EU) nr 2016/613, (EU) nr 2016/614 och (EU) 2016/615 (EUT L 105, 21.4.2016, s 10, 13 och 15) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av de varor som anges i bilagan nedan. 

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 11 maj 2016 eller därefter. 

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av dessa förordningar åberopas i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92.

TMD