Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

14.12.2015 11.58
Pressmeddelande

104/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 8 december 2015 förordningarna (EU) nr 2015/2315– (EU) nr 2015/2321 (EUT L 328, 12.12.2015, s. 50 - 66 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 1 januari 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader efter ikraftträdandet av förordningarna.

TMD