Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

8.12.2015 11.29
Pressmeddelande

099/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 2 december 2015 förordningarna (EU) nr 2015/2253– (EU) nr 2015/2255 (EUT L 321, 5.12.2015, s. 6-11 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 25 december 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD