Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

12.10.2015 9.57
Pressmeddelande

82/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 5 oktober 2015 förordning (EU) nr 2015/1799 och den 6 oktober 2015 förordning (EU) nr 2015/1800 (EUT L 263, 8.10.2015, s. 15 och 18) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 28 oktober 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD