Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

29.9.2015 9.46
Pressmeddelande

77/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 22 september 2015 förordningarna (EU) nr 2015/1721, (EU) nr 2015/1722 och (EU) nr 2015/1723 (EUT L 252, 29.9.2015, s. 4, 6, 9 och 10 ) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 19 oktober 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD