Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

2.10.2014 14.48
Pressmeddelande

103/2014, IOL

Kommissionen utfärdade den 1 oktober 2014 förordningar (EU) nr 1034/2014 - (EU) nr 1038/2014 (EUT L 287, 1.10.2014) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 21 oktober 2014 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD