Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

26.5.2015 14.33
Pressmeddelande

48/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 23 maj 2015 förordningarna (EU) nr 2015/803–(EU) 2015/805 (EUT L 128, 23.5.2015, s. 6, 9 och 12) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 12 juni 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD