Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

10.3.2015 10.21
Pressmeddelande

24/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 5 mars 2015 förordningarna (EU) nr 2015/386–(EU) nr 2015/388 (EUT L 65, 10.3.2015, s. 6, 8 och 10) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 30 mars 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna

TMD