Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

10.3.2015 10.35
Pressmeddelande

25/2015, IOL

Kommissionen utfärdade den 5 mars 2015 förordningarna (EU) nr 2015/389 och (EU) 2015/390 (EUT L 65, 10.3.2015) genom vilka texten i två anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen ändras.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 30 mars 2015 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa förordningar kan i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ännu åberopas under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningarna.

TMD