Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

23.2.2012 11.14
Pressmeddelande

36/2012, MNy/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 144/2012 – (EU) nr 146/2012 av den 16 februari 2012 (EUT L 48/21.2.2012, s. 2, 4 och 6) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 12 mars 2012 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningarna.

TMD