Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

13.12.2012 14.06
Pressmeddelande

150/2012, MNy/TSe

Kommissionen har utfärdat förordningarna (EU) nr 1144/2012–(EU) nr 1145/2012 av den 28 november 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 4, 6) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som nämns i bilagan nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 25 december 2012 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publiceringen av förordningarna.

TMD