Hoppa till innehåll

Kommissionens förordningar om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen

1.3.2010 11.04
Pressmeddelande

36/2010, RAS/TSe

Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat förordningarna (EG) nr 152/2010 och (EG) nr 153/2010 av den 23 februari 2010 (EUVL L 48, 25.2.2010, s. 3-6) om klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagorna nedan.

Förordningarna träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. De tillämpas således på varor som tullklareras den 17 mars 2010 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som meddelats av medlemsstaters tullmyndigheter och som inte stämmer överens med klassificeringar fastställda genom dessa förordningar kan fortfarande åberopas under en period av tre månader efter publicering av förordningen.

TMD