Hoppa till innehåll

Kombinerande nomenklaturen (KN) 2014

4.10.2013 9.50 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.36
Pressmeddelande

140/2013, MKi/DvN

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2014 i genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr 290 av den 31 oktober 2013. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2014.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2014 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundat sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2013.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets referensnummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked och ifyllningsanvisningarna finns på Tullens webbplats.

TMD