Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen (KN) 2019

7.11.2018 11.22
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2019

Nomenklaturen publicerades den 31 oktober 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 273 som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/1602. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2019.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2019 kommer de bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2018.

Om en innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska den lämna in en skriftlig ansökan till Tullen.  Punkt 5 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets nummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
Semaforbron 12
00101 Helsingfors

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked (677r), ifyllningsanvisningen och allmän information om bindande klassificeringsbesked finns på Tullens webbplats: Bindande klassificeringsbesked.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder