Hoppa till innehåll

Kodifierade tillämpningsförordningar för tullfrihetsförordning (EG) nr 1186/2009

29.11.2011 14.34 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.03
Pressmeddelande

200/2011, RAS/SK

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 314 av den 29 november 2011 har nya kodifierade versioner av två tillämpningsförordningar för tullfrihetsförordningen publicerats.

Tillämpning av artiklarna 66-73 i tullfrihetsförordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifiering) träder i kraft den 19 december 2011. Förordningen innehåller bestämmelser om tillämpningen av tullfrihet på varor som importeras för blinda och andra funktionshindrade personer.

Genom denna förordning upphävs samtidigt förordning (EEG) nr 2289/83.

Tillämpning av artiklarna 42-52 samt 57 och 58 i tullfrihetsförordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42-52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifiering) träder i kraft den 19 december 2011.
Förordningen innehåller bestämmelser om tillämpningen av tullfrihet på undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel samt på vetenskapliga instrument och apparater samt på instrument avsedda för medicinsk forskning, diagnostisering och vård.

Genom denna förordning upphävs samtidigt förordning (EEG) nr 2290/83.

Mera information: Satu Könni, tfn 040 332 2499

TMD