Hoppa till innehåll

Ändringar i brukstariffen

24.9.2009 10.53
Pressmeddelande

148/2009, RAS/AM

Varukod

Varubeskrivning

Tariffenlig tullsats;

K; S

Extra mängd-

enhet

Bilaga

Textändring
gäller fr.o.m. 1.7.2002:

3809 91 00 10

- - - Blandningar av (5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforan-5-yl metyl)metylmetylfosfonat och bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforan-5-yl metyl)metylfosfonat

 

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 8.2.2009:
TM 693
De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminär antidumpningstull i enlighet med förordning (EG) nr 703/2009 skall frisläppas.

gäller fr.o.m. 1.8.2009:
TM 685
1. Styckningsdelar av nötkött fås från slaktkroppar av kvigor och stutar som är yngre än 30 månader och som enbart har fått dietföda under minst 100 dagar före slakt, som innehåller minst 62% kraftfoder och/eller biprodukter från foderspannmål på dietbaserad torrfoderbasis som har eller överstiger ett omsättbart energiinnehåll som är högre än 12,26 megajoule per kilogram torrsubstans.
2. De kvigor och stutar som får den diet som beskrivs i led 1 ska utfordras med, i genomsnitt, minst 1,4% av djurens levande kroppsvikt per dag på torrsubstansbas.
3. Den slaktkropp från vilken styckningsdelarna av nötkött kommer utvärderas av en utvärderare som är anställd av den statliga myndigheten och utvärderaren ska grunda sin utvärdering och den resulterande klassificeringen av slaktkroppen, på en metod som godkänts av den statliga myndigheten. Den statliga myndighetens utvärderingsmetod, och dess klassificeringar, måste utvärdera den förväntade slaktkroppskvaliteten genom användning av en kombination som består av slaktkroppsmognad och styckningsdelarnas smakegenskaper. En sådan utvärderingsmetod av slaktkroppen ska inbegripa, men inte begränsas till, en utvärdering av mognadsegenskaperna av färg och konsistens av muskeln longissimus dorsi och ben och broskförbening, samt en utvärdering av de förväntade smakegenskaperna inklusive en kombination av de skilda specifikationerna av det intramuskulära fettet och fastheten av muskeln longissimus dorsi.
4. Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000.
5. Uppgiften "Nötkött av hög kvalitet" får läggas till informationen på etiketten.

TM 686
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Utvalda styckningsdelar av stutar, ungstutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp genom bete. Slaktkroppar av stutar ska klassificeras som JJ, J, U eller U2 och slaktkroppar av ungstutar och kvigor ska klassificeras som AA, A eller B enligt den officiella klassificering av nötkött som har fastställts av det argentinska sekretariatet för jordbruk, djurhållning, fiske och livsmedel (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyA).
Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EGT L 204).
Uppgiften "nötkött av hög kvalitet" får läggas till på etiketten.

TM 687
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Utvalda styckningsdelar av sådana slaktkroppar av stutar eller kvigor som är klassificerade inom en av de officiella kategorierna Y, YS, YG, YGS, YP och YPS enligt definitionen av AUS-MEAT Australia. Köttets färg ska överensstämma med AUS-MEAT:s köttfärgsreferensnormer 1 B-4, fettets färg med AUS-MEAT:s fettfärgsreferensnormer 0-4 och fettets tjocklek (mätt på P8-punkten) med AUS-MEAT:s fettklasser 2-5.
Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EGT L 204).
Uppgiften "nötkött av hög kvalitet" får lägäas till på etiketten.

TM 688
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Utvalda styckningsdelar av nötkött av stutar (novillo) eller kvigor (vaquillona) enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Uruguays nationella köttinstitut (Instituto Nacional de Carnes - INAC). De djur som används för produktion av nötkött av hög kvalitet har efter avvänjningen uteslutande fötts upp genom bete. Slaktkropparna ska klassificeras som I, N eller A, med fettansättning 1, 2 eller 3 enligt klassificeringen ovan.
Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EGT L 204).
Uppgiften "nötkött av hög kvalitet" får lägäas till på etiketten.

TM 689
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Utvalda styckningsdelar av stutar eller kvigor som efter avvänjningen uteslutande har fötts upp på gräs från betesmark. Slaktkropparna ska klassificeras som B med fettansättning 2 eller 3 enligt den officiella klassificering av slaktkroppar av nöt som har fastställts av Brasiliens ministerium för jordbruk, djurhållning och försörjning (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EGT L 204).
Uppgiften "nötkött av hög kvalitet" får läggas till på etiketten.

TM 690
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Utvalda styckningsdelar av kylt eller fryst nötkött från boskap som endast hållits på betesmark och som har högst fyra permanenta framtänder och vars slaktkroppar väger högst 325 kg. Styckningsdelarna ska ha ett fast utseende med kött som har en god presentation vid styckningsytan och en ljus och jämn färg samt tillräcklig men inte för god fettansättning. Alla styckningsdelar ska vakuumförpackas och kallas "kött av hög kvalitet".

TM 691
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Slaktkroppar och alla styckningsdelar från nötkreatur som är trettio månader eller yngre, uppfödda under minst 100 dagar på ett balanserat foder, som har ett högt energiinnehåll och utgörs av minst 70% spannmål, med en total vikt på lägst 20 pund (lb) per dag. Kött som är märkt choice eller prime enligt de normer som ställts upp av Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture, USDA) ingår automatiskt i definitionen ovan. Kött som ingår i klass Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice och Canada Prime, A1, A2 och A3, enligt de normer som ställts upp av den kanadensiska regeringens livsmedelsbyrå (l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du Gouvernement du Canada), motsvarar denna definition.

TM 692
Tullkvoten tillämpas endast för nötkött som motsvarar följande definition:
Filé (lomito), biff och/eller entrecôte (lomo), rulle (rabadilla), innanlår (carnaza negra) som erhållits från utvalda korsavlade djur med mindre än 50% av raser av zebutyp och som har fötts upp uteslutande på gräs från betesmark eller hö. De slaktade djuren ska vara stutar eller kvigor som tillhör klass "V" i Vacuna-systemet för klassificering av slaktkroppar och som ger slaktkroppar på högst 260 kg.
Styckningsdelarna ska vara märkta enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EGT L 204).
Uppgiften "nötkött av hög kvalitet" får läggas till på etiketten.

gäller fr.o.m. 15.8.2009:
CD 568
Päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls får inte släppas ut på marknaden i gemenskapen och inte importeras till eller exporteras från gemenskapen. Artikel 3 i förordning (EG) nr 1523/2007.

Textändringar

gäller fr.o.m. 1.3.2009:
CD 994
Om de deklarerade varorna är nämnda i de fotnoter som är knutna till åtgärden måste ett export-/importtillstånd uppvisas.

gäller fr.o.m. 11.9.2009:
TM 645
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas:
- 09.4067, 09.4068, 09.4069 och 09.4070, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött;
- 09.4169, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater;
- 09.4015, 09.4401 och 09.4402, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin;
- 09.42.11, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4217, 09.4218, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer;
- 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 och 09.4422, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött.
Om kvoter inte beviljas ska normala tilläggstullar och därmed förknippade garantier tillämpas.

gäller fr.o.m. 1.10.2009:
CD 472
För att komma i åtnjutande av denna preferens erfordras uppvisande av ett importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 828/2009 (EGT L 240).

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103, Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 Heidi Broms tfn 020 492 2646 eller e-post: fö[email protected]

TMD