Hoppa till innehåll

Ändringar i brukstariffen

23.10.2009 12.47
Pressmeddelande

162/23.9.2009, RAS/PM

Ändringar i fotnoter

Textförändringar

gäller fr.o.m. 9.4.2009:
TN 079
CEV-värdet skall fastställas i enlighet med den tekniska rapporten, 1967, IIW dok. IX-555-67, som publicerats av International Institute of Welding (IIW).

gäller fr.o.m. 27.8.2009:
CD 095 
Exporttillstånd för varor med dubbla användningsområden erfordras i enlighet med artikel 3 och 6 i rådets förordning nr 428/2009 (EGT L 134, 29.05.2009, s. 1); export är inte tillåten, om villkoren inte är uppfyllda.

CD 464 
Om deklarerade varor är upptagna i fotnoten "DU" kopplad till åtgärden, måste exporttillstånd uppvisas enligt förordning (EG) nr 428/2009 med ändringar.

gäller fr.o.m. 11.9.2009:
TM 645 
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas:
- 09.1923, som förvaltas enligt Rådets förordning (EG) nr 312/2003 av den 18 februari 2003 om genomförande för gemenskapens del av tullbestämmelserna i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
- 09.4067, 09.4068, 09.4069 och 09.4070, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött;
- 09.4169, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater;
- 09.4015, 09.4401 och 09.4402, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin;
- 09.4 2.11, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4217, 09.4218, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer;
- 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 och 09.4422, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött.
Om kvoter inte beviljas ska normala tilläggstullar och därmed förknippade garantier tillämpas.

gäller fr.o.m. 1.10.2009:
CD 478
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett ursprungsintyg som uppfyller villkoren med artiklarna 55 - 65 i förordning (EEG) nr 2454/93 och en importlicens som erhållits enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 891/2009 (EGT L 254).

CD 479
För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av en importlicens utfärdad enligt de villkor som är föreskrivna i förordning (EG) nr 891/2009 (EUT L 254).

TM 644
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas:
09.4315, 09.4316, 09.4331, 09.4332, 09.4333, 09.4334, 09.4335, 09.4336, 09.4337, 09.4338, 09.4339, 09.4340, 09.4341, 09.4342, 09.4343, 09.4344, 09.4345, 09.4346, 09.4347, 09.4348, 09.4349, 09.4350, 09.4351, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal, och
09.4652, som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT.
09.4390, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 901/2008 av den 16 september 2008 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2008/09.
09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328, som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn.

Nya fotnoter

gäller fr.o.m. 1.10.2009:
TM 684 
Varor enligt den förteckning över lyxvaror som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 329/2007 (EUT L 88).

gäller fr.o.m. 2.10.2009:
TM 695
Genom ett meddelande som offentliggjorts i EUT (C 237/2009, s. 5) inleds ett nytt antidumpningsförfarande och en översyn av de befintliga antidumpningsåtgärderna för Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd.

gäller fr.o.m. 7.10.2009:
CD 580
Importerade produkter som deklareras enligt detta TARIC-tilläggsnummer skall vara befriade från antidumpningstullar om de tillverkas, avsänds och faktureras direkt av det företag som nämns i TARIC-tilläggsnummer till den första oberoende kunden i gemenskapen under förutsättning att produkterna åtföljs av en handelsfaktura som innehåller åtminstone de uppgifter som anges nedan:
1. Rubriken "FAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE".
2. Namnet på det företag som nämns i TARIC-tilläggsnumret och som utfärdat fakturan.
3. Fakturanummer.
4. Dag för utfärdande av fakturan.
5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.
6. En exakt beskrivning av varorna med bl.a. följande uppgifter:
- Det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet.
- En beskrivning i ord av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- Företagets produktkodnummer (Company Product Code number, CPC).
- TARIC-nummer.
- Kvantitet (i ton).
7. Beskrivning av försäljningsvillkoren med bl.a. följande uppgifter:
- Pris per ton.
- Betalningsvillkor.
- Leveransvillkor.
- Sammanlagda rabatter och avdrag.
Fortsättning i fotnot CD 581.

CD 581
Fortsättning på fotnot CD 580.
8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.
9. Namnet på den företrädare för företaget som har utställt fakturan samt följande undertecknade försäkran:
"Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [företaget] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2009/736/EG. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."
Befrielse från tull skall också förutsätta att de varor som deklareras och visas upp för tullen exakt motsvarar varubeskrivningen i handelsfakturan.

Förfrågningar: Arja Mäntylä, tfn 020 492 2103 eller Päivi Mäkelä, tfn 020 492 2104 Heidi Broms tfn 020 492 2646 eller e-post: fö[email protected]

TMD