Hoppa till innehåll

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

26.4.2011 15.51
Pressmeddelande

61/2011, MNy/HB

Nya fotnoter

gäller fr.o.m 27.10.2010
TM 724
Sensorer som är särskilt utformade för borrning i olje- och gaskällor, inbegripet sensorer för mätning samtidigt med borrning, och därtill hörande utrustning som är särskilt utformad för att registrera och lagra uppgifter från sådana sensorer (1.A.2., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 725
Borrutrustning som är utformad för att borra i bergsformationer med prospektering eller produktion av olja, gas och andra naturligt förekommande kolväten som specifikt syfte (1.A.3., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 726
Borrskär, borrör, viktrör, centreringsanordningar och annan utrustning som är särskilt utformad för användning i och med utrustning för borrning i olje- och gaskällor (1.A.4., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 727
Brunnshuvuden (wellheads), "säkerhetsventiler mot utblåsning" samt "ventilträd" (Christmas trees eller production trees) och därtill hörande särskilt utformade delar, som uppfyller "API- och ISO-specifikationerna" för användning i olje- och gaskällor (1.A.5., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 728
Plattformar för borrning och produktion av råolja och naturgas (1.A.6., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 729
Fartyg och pråmar med utrustning för borrning och/eller bearbetning av petroleum som används för att producera olja, gas och andra naturligt förekommande brännbara material (1.A.7., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 730
Separatorer för olja och gas som uppfyller API-specifikation 12J och är särskilt utformade för att bearbeta produktionen från en olje- eller gaskälla, för att separera petroleumvätskor från vatten samt gas från vätskorna (1.A.8., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 731
Gaskompressorer med ett beräkningstryck på 40 bar (40 PN och/eller 300 Ansi) eller mer och med en sugkapacitet på 300000 Nm3/h eller mer för den första bearbetningen och överföringen av naturgas, utom gaskompressorer för CNG-stationer (komprimerad naturgas) och därtill hörande särskilt utformade delar (1.A.9., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 732
Utrustning för kontroll av undervattensproduktion samt de härtill hörande delar som uppfyller "API- och ISO-specifikationerna" för användning i olje- och gaskällor (1.A.10., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 733
Pumpar, vanligtvis av hög kapacitet och/eller med högt tryck (som överstiger 0,3 m3 /minut och/eller 40 bar), som är särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i olje- eller gaskällor (1.A.11., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 734
Utrustning som är utformad för provtagning, testning och analys av borrhålsvätska, cement för oljekällor och andra material som är särskilt utformade och/eller avsedda för användning i olje- och gaskällor (1.B.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 735
Borrhålsvätska, tillsatser till borrhålsvätska och deras beståndsdelar, som är särskilt avsedda för att stabilisera olje- och gaskällor under borrning, få upp borrmassa till ytan och smörja och kyla ned borrutrustningen i källan (1.C.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 736
Utrustning för geofysiska undersökningar, fordon, fartyg och luftfartyg som särskilt har anpassats för att samla in data för prospektering av olja och gas, och därtill hörande särskilt utformade komponenter som utformats särskilt för detta ändamål (1.A.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 737
Cement och andra material som uppfyller "API- och ISO-specifikationerna" för användning i olje- och gaskällor (1.C.2., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 738
Korrosionshämmare, emulsionsbehandling, skumdämpningsmedel och andra kemikalier som är särskilt avsedda för användning vid borrning efter petroleum i en olje- och/eller gaskälla och den första bearbetningen av petroleum därifrån (1.C.3., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 739
Värmeväxlare enligt följande, samt därtill hörande särskilt utformade komponenter:
a. Lamellvärmeväxlare med en proportion mellan yta och volym större än 500 m2/m3, som är särskilt utformade för förhandskylning av naturgas.
b. Batterivärmeväxlare som är särskilt utformade för kondensering eller underkylning av naturgas
(2.A.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 740
Kryopumpar för transport av medier vid en temperatur under – 120 °C med en transportkapacitet på över 500 m3/h och därtill hörande särskilt utformade komponenter (2.A.2., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 741
Köldboxar och utrustning till köldboxar som inte anges i punkt 2.A1 (2.A.3., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 742
Flexibel och icke-flexibel överföringsledning med en diameter över 55 mm för transport av medier med en temperatur under – 120 °C (2.A.5., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 743
Fartyg som är särskilt utformade för transporter av flytande naturgas (2.A.6., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 744
Elektrostatiska avsaltare som är särskilt utformade för att avlägsna föroreningar såsom salt, fasta partiklar och vatten från råolja och därtill hörande särskilt utformade komponenter (2.A.7., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 745
Raffinaderienheter för isomerisering, C-5–C-6-fraktion, och raffinaderienheter för alkylering av lätta olefiner för att förbättra kolvätefraktionernas oktantal (2.A.11., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 746
Pumpar som är särskilt utformade för transport av råolja och sekundära produkter, med en kapacitet på minst 50 m3/h, och därtill hörande särskilt utformade komponenter (2.A.12., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 747
Rör med en yttre diameter på minst 0,2 mm av något av följande material
a. Rostfria stål med minst 23% viktprocent krom.
b. Rostfria stål och nickelbaserade legeringar vilkas PRE-tal (Pitting resistance equivalence number) är högre än 33
(2.A.13., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 748
Tankar för lagring av råolja och sekundära produkter med en volym större än 1000 m3 (1000000 liter) enligt följande, och därtill hörande särskilt utformade komponenter (2.A.16., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 749
Flexibla undervattensrör som är särskilt utformade för transport av kolväten och injektionsvätskor, vatten eller gas, med en diameter större än 50 mm (2.A.17., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 750
Flexibla rör för högtryck, för gt- och undervattenstillämpningar (2.A.18., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 751
Utrustning som är särskilt utformad för testning och analys av råolje- och bränslekvalitet (egenskaper) (2.B.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 752
N-Methylpyrrolidon (CAS No 872-50-4), sulfolane (CAS No: 126-33-0) (2.C.2., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 753
Diethyleneglycol (CAS No: 111-46-6) och tiethylene glycol (CAS 112-27-6) (2.C.1., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 754
Zeoliter, naturligt förekommande eller syntetiska, som är särskilt avsedda för fluidiserad katalytisk krackning eller för rening och/eller torkning av gaser, inbegripet naturgas (2.C.3., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 755
Katalysatorer för krackning och konvertering av kolväten enligt följande:
a. Icke blandade metaller i platinagruppen på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.
b. Metallblandningar (platina i kombination med andra ädla metaller) på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.
c. Kobolt- och nickelkatalysatorer dopade med molybden på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk avsvavlingsprocess.
d. Palladium-, nickel-, krom- och volframkatalysatorer på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk hydrokrackningsprocess
(2.C.4., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

TM 756
Bensintillsatser som är särskilt avsedda för att öka oktantalet i bensinen (2.C.5., bilaga VI, förordning nr 961/2010 - EGT L 281, 27.10.2010).

gäller fr.o.m 27.3.2011:
CD 611
Produkterna skall åtföljas av en försäkran enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 351/2011 (EGT L 97). Detta gäller inte produkter som lämnade Japan före den 28 mars 2011.

TN 084
Produkter som sänds från Japan skall åtföljas av en försäkran enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 351/2011 (EGT L 97). Detta gäller inte produkter som lämnade Japan före den 28 mars 2011.

Fotnot textändringar

gäller fr.o.m 1.1.2001
CD 239
Tullkvoten ska bara tillämpas om det deklarerade tullvärdet minst motsvarar det referenspris som fastställts i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

gäller fr.o.m 25.3.2011
TN 077
I motsats till partiklarna hos pressfärdigt pulver, som är sfäriska eller kornformade, homogena och fritt flytande är partiklarna oregelbundna och inte fritt flytande. De bristande flytegenskaperna kan mätas och fastställas med hjälp av en kalibrerad tratt, t.ex. en flödesmätare av Hall-typ enligt ISO-standard 4490.

gäller fr.o.m 1.4.2011
TM 644
Tilläggstullar och därmed förknippade garantier gäller inte om följande kvoter beviljas:
09.4652,
som förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1498/2007 av den 18 december 2007 om särskilda bestämmelser för utfärdande av importlicenser för socker och sockerblandningar samt kakao som omfattas av ursprungskumulation AVS/ULT eller EG/ULT.
09.4390,
som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 901/2008 av den 16 september 2008 om avskaffande av importtullen för vissa kvantiteter industrisocker under regleringsåret 2008/09.
09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4328,
som förvaltas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn.
09.0513
som förvaltas enligt Rådets förordning (EG) nr 55/2008 av den 21 januari 2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien och ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 2005/924/EG.
09.4380
som förvaltas enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 302/2011 av den 28 mars 2011 om öppnande av en tullkvot för exceptionell import av vissa kvantiteter socker under regleringsåret 2010/11.

Förfrågningar:                                
Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller
Heidi Broms, tfn. 040 33 22646
eller e-post: fö[email protected]

TMD