Hoppa till innehåll

Handelsavtalet med Colombia och Peru; tillämpning av avtalet mellan EU och Colombia fr.o.m. 1.8.2013

13.8.2013 13.00
Pressmeddelande

107/2013, LL

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan började tillämpas provisoriskt mellan EU och Colombia den 1 augusti 2013 (EUT L 201, 26.7.2013). Mellan EU och Peru började avtalet tillämpas provisoriskt den 1 mars 2013 (EUT L 56, 28.2.2013). Handelsavtalet finns publicerat i EUT L 354, 21.12.2012 (se TMD 26/2013).

Ursprungsreglerna

Avtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s. 2075–2179).

Övergångsbestämmelse för varor under transport

Avtalet får tillämpas på produkter som uppfyller bestämmelserna i bilaga II och som på dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig under transport eller i en part (EU) i tillfällig lagring i tullager eller i frizon.  Förutsättningen är att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, inom tolv månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för den importerande partens (EU) tullmyndigheter tillsammans med de handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 (direkttransport).  

Tullförmånerna som sedan den 1 augusti 2013 beviljats för produkter med ursprung i Colombia visas i Taric-databasen på följande sätt:  ”Colombia (CO) preferenstull (01-08-2013 - ): t.ex. 0 % ” . Hänvisningen till rättsakten är ”D0735/12”, dvs. rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru (2012/735/EU), EUT L 354, 21.12.2012.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD