Hoppa till innehåll

Jordania, tullietuus tuonnissa helpotetuin alkuperäsäännöin

9.9.2016 16.17
Tiedote

76/2016, LL

Säädös: EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean päätös N:o 1/2016, annettu 19.7.2016, EUVL L 233, 30.8.2016

Kun Jordaniassa laaditussa etuuskohteluun oikeuttavassa alkuperäselvityksessä on määrämuotoinen ilmoitus poikkeuksen soveltamisesta, niin tuotteen etuuskohtelualkuperä on saatu tietyt edellytykset täyttävällä teollisuusalueella helpotettuja alkuperäsääntöjä soveltamalla. 

Euroopan unioni tukee Jordaniaa Syyrian kriisin yhteydessä muun ohella helpottamalla tavarakaupan alkuperäsääntöjä tilapäisesti. Helpotettuja alkuperäsääntöjä sovelletaan rajattuun joukkoon tuotteita, jotka valmistetaan tietyillä Jordanian teollisuusalueilla sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. Tavoitteena on edistää työpaikkojen luomista Syyrian pakolaisille ja Jordanian kansalaisille.

EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-sopimuksen tavanomaiset voimassa olevat alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa 3. Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt ovat tämän pöytäkirjan liitteessä II. Mainitulla assosiaatiokomitean päätöksellä on sisällytetty sopimuksen pöytäkirjaan 3 helpotetut nimikekohtaiset alkuperäsäännöt liitteeksi II a. Edellytykset näiden helpotettujen sääntöjen soveltamiseksi on esitetty liitteen II a 1 artiklassa (nimetyt kehittämis-  ja teollisuusalueet sekä Syyrian pakolaisten tietty vähimmäisosuus tuotantolaitoksissa).

Jordanian toimivaltaisten viranomaisten on seurattava säädettyjen edellytysten noudattamista ja  myönnettävä hyväksyntänumero nämä edellytykset täyttävien tuotteiden viejille. Tällainen hyväksyntänumero on peruutettava välittömästi, jos edellytykset sen käyttämiseksi eivät enää täyty.   

Jordanian Tulli tullee julkaisemaan ja säännöllisesti päivittämään luettelon hyväksytyistä tuotantolaitoksista (viejistä), jotka ovat saaneet hyväksyntänumeron (lupanumeron). Yksityiskohdat ovat vielä täsmentämättä.

Liitteen II a 2 artiklassa on nimikekohtaiset helpotetut alkuperäsäännöt 52 eri ryhmään kuuluville tuotteille. Näitä helpotettuja sääntöjä voidaan soveltaa vaihtoehtona tavanomaisille liitteen II säännöille. Helpotetut säännöt vastaavat EU:n GSP-järjestelmän vähiten kehittyneille maille (LDC-maat) sovellettavia nimikekohtaisia sääntöjä. Helpotettuihin sääntöihin ei sisälly 1–24 ryhmän tuotteita.

Päätöksen ehtojen mukaisessa viennissä Jordaniassa laadituissa alkuperäselvityksissä on oltava seuraava englanninkielinen merkintä:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

Merkinnässä ilmoitetaan sen teollisuusalueen  nimi, jossa tuote on valmistettu.  Lisäksi ilmoitetaan viejälle Jordaniassa annettu hyväksyntänumero (lupanumero). Merkinnän lisääminen koskee sekä kauppalaskuilmoituksia että EUR.1 -tavaratodistuksia mukaan lukien EUR–MED-alkuperäselvitykset.

Jos alkuperäselvityksessä ei ole edellä tarkoitettua mainintaa helpotettujen alkuperäsääntöjen soveltamisesta, etuuskohtelua haetaan tavanomaisten sopimuksen pöytäkirjan 3 liitteen II alkuperäsääntöjen nojalla.

Päätös N:o 1/2016 on tullut voimaan sen hyväksymispäivänä eli 19.7.2016. Sitä sovelletaan 31.12.2026 saakka eli yli 10 vuotta.

Käytännössä päätöstä voidaan soveltaa vasta siitä lähtien, kun viejät ovat saaneet Jordaniassa hyväksyntänumeron päätöksessä tarkoitettua vientiä varten.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT