Hoppa till innehåll

Jordanien, tullförmåner vid import genom lindrigare ursprungsregler

9.9.2016 16.17 | Publicerad på svenska 2.1.2017 kl. 13.01
Pressmeddelande

76/2016, LL

Rättsakt: Beslut nr 1/2016 av associeringskommittén EU och Jordanien av den 19 juli 2016, EUT L 233, 30.8.2016.

När ett förmånsberättigande ursprungsintyg som upprättats i Jordanien är försett med en formbunden uppgift om tillämpningen av undantaget, har produktens förmånberättigande ursprungstatus uppnåtts genom tillämpning av lindrigare ursprungsregler på ett industriområde som uppfyller vissa villkor.  

Europeiska unionen stöder Jordanien i samband med krisen i Syrien bland annat genom uppmjukning av ursprungsreglerna för varuhandeln. Dessa lindrigare ursprungsregler tillämpas på ett begränsat antal produkter som tillverkas i produktionsanläggningar i vissa industriområden i Jordanien. Målet är att främja sysselsättningen bland syriska flyktingar och jordanska medborgare.

De vanliga gällande ursprungsregler som tillämpas mellan EU och Jordanien finns i protokoll 3 till Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Jordanien. I bilaga II till protokollet finns varukodsspecifika ursprungsregler. Genom ovannämnda beslut av associeringskommittén har lindrigare varukodsspecifika ursprungsregler förts in i protokoll 3 som bilaga II a. Villkoren för tillämpningen av dessa lindrigare regler finns angivna i artikel 1 i bilagan (vissa utvecklingszoner och industriområden samt viss minimiandel av syriska flyktingar i produktionsanläggningarna).

Behöriga myndigheter i Jordanien ska kontrollera att de föreskrivna villkoren uppfylls och bevilja exportörer av produkter som uppfyller dessa villkor ett tillståndsnummer. Tillståndsnumret ska återkallas omedelbart om villkoren inte längre uppfylls.   

Tullen i Jordanien kommer antagligen att offentliggöra och regelbundet uppdatera en förteckning över godkända produktionsanläggningar (exportörer) som beviljats ett tillståndnummer. Detaljerna är ännu inte klara.

I artikel 2 i bilaga II a finns varukodspecifika lindrigare ursprungsregler för produkter tillhörande 52 olika kapitel. Dessa lindrigare regler kan tillämpas som ett alternativ till de vanliga reglerna i bilaga II. De lindrigare reglerna motsvarar de varukodspecifika regler som tillämpas på de minst utvecklade länderna (LDC-länderna) inom EU:s GSP-system. De lindrigare reglerna omfattar inte produkter ur kapitlen 1–24.

Ursprungsintygen som upprättats i Jordanien vid export som motsvarar villkoren i beslutet ska innehålla följande förklaring på engelska:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

I förklaringen anges namnet på det industriområde där produkten är tillverkad. Dessutom anges det tillståndsnummer som beviljats exportören i Jordanien. Förklaringen ska finnas med både i fakturadeklarationer och i varucertifikat EUR.1, också i EUR-MED-ursprungsintyg.

Om ursprungsintyget inte har ovannämnda uppgift om tillämpningen av de lindrigare ursprungsreglerna, ska förmånsbehandling sökas med stöd av de vanliga ursprungsreglerna i bilaga II till protokoll 3.

Beslut nr 1/2016 trädde i kraft samma dag som det antogs, dvs. den 19 juli 2016. Beslutet tillämpas till den 31 december 2026, dvs. i mer är tio år.

I praktiken kan beslutet tillämpas först efter att exportörerna i Jordanien fått ett tillståndsnummer för sådan export som avses i beslutet.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD