Inte alltid gratis att ta emot bröllops- eller studentgåvor från utlandet

26.5.2014 9.32
Pressmeddelande

Gåvoförsändelser från ett annat EU-land behöver vanligtvis inte anmälas till Tullen och man behöver heller inte betala skatt för dem. Den som mottar en gåvoförsändelse från ett land utanför EU måste dock på eget initiativ tullklarera gåvan och betala importskatterna för den, om gåvans värde överskrider 45 euro. Gåvoförsändelser som innehåller alkohol och tobak ska alltid tullklareras, och om de tillåtna importmängderna överskrids ska skatterna betalas för dem.

Både tull och mervärdesskatt betalas vanligtvis för varor som anländer från ett land utanför EU. Tull uppbärs utifrån summan av varans värde och transportkostnaderna, och tullsatsen varierar beroende på vad paketet innehåller. Om varornas sammanlagda värde inte överskrider 150 euro så uppbärs inte tull. Mervärdesskatten beräknas å sin sida på basis av den sammanlagda summan av varornas värde, transportkostnaderna och eventuell tull, och mervärdesskattesatsen är vanligtvis 24 %.

En enskild bröllopsgåva kan på vissa villkor vara tull- och mervärdesskattefri, om dess värde inte överstiger 1 000 euro. Den som skickat bröllopsgåvan ska vara bosatt utanför EU och mottagaren ska kunna uppvisa bevis på sitt giftermål till Tullen. Kriterierna för skattefrihet granskas alltid i samband med tullklareringen och mottagaren av gåvan ska då kunna uppvisa ett kvitto eller en faktura på gåvan, eller en annan utredning över varans värde.

Från andra EU-länder får bröllops- och studentgåvor samt andra gåvoförsändelser tas emot skattefritt, och mottagaren behöver inte anmäla gåvan till Tullen. Även i fråga om gåvor måste man dock iaktta de allmänna importrestriktionerna för varor. Produkter som omfattas av importrestriktioner och -förbud är t.ex. alkohol, tobak, snus, kosttillskott och läkemedel. Allt mottagande av snus från länder utanför Finland är olagligt.

Kriterier för gåvoförsändelser

För att en försändelse som anlänt från ett land utanför EU ska kunna klassificeras som en gåva, ska både avsändaren och mottagaren vara privatpersoner, ingen betalning ska ha gjorts för försändelsen och försändelserna ska vara sporadiska. Därtill ska försändelsen endast innehålla sådana varor som är avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varorna får till sin karaktär eller mängd inte antyda kommersiellt syfte.

Mera information

Tullens webbplats:

http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/gavor/index.jsp

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/kasikirjat/rajoituskasikirja/index.jsp (på finska)

Tullrådgivningen, tfn 0295 5201 eller http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/fraga_tullradgivningen.jsp

 

 

Pressmeddelande