Hoppa till innehåll

Statistikföring av utrikeshandeln ändras 2008
Insamlingen av uppgifter hos mindre företag minskar

Utgivningsdatum 3.12.2007 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 13.50
Pressmeddelande

Statistikföringen av utrikeshandeln med varor ändras år 2008 när mindre import- och exportföretag befrias från skyldigheten att lämna statistiska uppgifter om sin EU-handel. Motivet bakom den minskade insamlingen är att lätta på den börda som uppgiftslämnande innebär för företagen. I Finland befrias ca 500 exportföretag och 2 000 importföretag från uppgiftsskyldigheten.

I Finland skall statistikdeklaration lämnas in av företag som för ut varor till EU-länder till ett värde av minst 200 000 euro per år. I början av år 2008 stiger detta tröskelvärde till 300 000 euro, vilket leder till att cirka 500 företag befrias från skyldigheten att lämna uppgifter för statistiken. Vid införsel minskar antalet uppgiftslämnare med cirka 2 000 företag, när tröskelvärdet stiger från 100 000 euro till 200 000 euro.

Statistiska uppgifter om handeln med länderna utanför EU fås även i fortsättningen från tulldeklarationer som lämnas in för alla import- och exportpartier. I denna externhandel är insamlingen av uppgifter således klart mera täckande än i internhandel. EU:s förtullningssystem för handeln med länderna utanför EU håller visserligen på att revideras, vilket kan försämra kvaliteten på statistiken över utrikeshandeln.

Ändringen påverkar också kvaliteten på statistiken

Gällande införseln och utförseln totalt kan andelen företag som befriats från uppgiftsskyldigheten uppskattas på basis av mervärdeskatteuppgifter. Kvaliteten på detaljerade uppgifter däremot försvagas när antalet uppgiftslämnande företag minskar. För en del av varorna blir mängd- och värdesiffrorna för införsel och utförsel lägre än de i verkligheten är. Vissa varor och länder kommer inte längre med i statistiken. Andelen ospecificerad handel i statistiken kommer att växa.

Inom de närmaste åren kommer insamlingen av uppgifter om handeln EU-länderna emellan troligen att minskas ytterligare. Det ska utredas om flera små företag kan befrias från uppgiftsskyldigheten. Också möjligheten till s.k. enkelriktad insamling kommer att utredas. Vid sådan insamling av uppgifter skulle varje medlemsland samla in uppgifter endast om sin utförsel. Uppgifterna om införsel skulle fås från andra medlemsländers uppgifter om utförsel.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information ges på Tullstyrelsens utrikeshandelsavdelning av
Statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851 eller gsm 040 332 1851
Tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä, tfn 020 492 1862 eller gsm 040 332 1862
Statistikmeddelande