Hoppa till innehåll

Ingripande i felaktig verksamhet

13.6.2011 9.19 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.56
Pressmeddelande

94/2011, JS/JR,

Tullstyrelsen

       Anvisning

Dnr
94/010/11

             Datum
             10.6.2011

Målgrupper
Tulldistrikten
Godkända avsändare vid T-transitering
Godkända mottagare vid TIR- och T-transitering

Bakgrund

Tullstyrelsen publicerade den 27 januari 2010 ett brev gällande sanktioneringspraxis vid transitering. Brevet behandlade främst försummelser vid transitering och felaktigheter i transiteringsdeklarationer. Med denna anvisning preciseras hur utfärdaren av tillståndet kan ingripa i en godkänd aktörs felaktiga verksamhet.

När Tullen märker att en tillståndshavare inte följer tillståndsföreskrifterna eller när denna på annat sätt agerar i strid med de lagstadgade förutsättningarna för beviljandet av tillståndet, ger Tullen främst handledning i tillståndshavarens verksamhet. Om Tullen trots handledning och anvisningar upptäcker att den godkända aktören agerar i strid med tillståndsvillkoren eller transiteringsbestämmelserna kan det tulldistrikt som beviljat tillståndet fatta ett beslut om sanktionering. Ifall verksamheten som strider mot bestämmelserna är särskilt klandervärd eller återkommande är det skäl för Tullen att göra en utvärdering av om förutsättningarna för beviljande av tillstånd fortfarande är uppfyllda.

Det är inte möjligt att ge sådana allmänna anvisningar som alltid skulle leda till upphävande av tillståndet i fråga om godkända avsändares verksamhet som strider mot tillståndsvillkoren. Tullens beslut om upphävande av tillstånd ska alltid fattas från fall till fall och denna anvisning kan användas som en riktgivande handling.

Lagstiftning

Enligt artikel 373.1c i tillämpningskodexen för tullkodexen kan tillstånd till förenklingar beviljas personer som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen. Därutöver ska ett tillståndsbeslut enligt artikel 8 i tullkodexen upphävas om det fattats på grundval av felaktiga eller ofullständiga upplysningar. Enligt artikel 9 i tullkodexen ska beslutet återkallas eller ändras om ett eller flera av de villkor som fastställts för dess utfärdande inte uppfylldes eller inte längre uppfylls.

Anvisningar och sanktioneringspraxis

Ifall fel eller tullförfarandemässiga försummelser upptäckts i en kunds verksamhet är Tullens första åtgärd oftast att ge råd och handledning till kunden. Efter att anvisningar getts kan sanktioneringsförfarandet, beroende på fallet, inledas med den lindrigaste metoden på sanktionerings- och anvisningsskalan. Först ges exempelvis en skriftlig anmärkning och därefter påförs aktören eventuellt felavgifter. Slutligen, om andra metoder inte haft någon verkan, ska utfärdaren av tillståndet överväga förutsättningarna för giltigheten av den godkända aktörens tillstånd.

Upphävande av en godkänd aktörs tillstånd kan vara nödvändigt även utan särskild handledning eller därtill hörande sanktionering. Detta alternativ ska tas i beaktande då förutsättningarna för tillståndets giltighet inte uppfylls eller aktören upprepade gånger har brutit mot tullagstiftningen eller mot de villkor som fastställts i den godkända aktörens tillstånd. Det är omöjligt att göra upp en uttömmande förteckning över de situationer som kan leda till omvärdering av förutsättningarna för tillståndsgiltighet. Orsaker till omvärdering av förutsättningarna för tillståndsgiltighet kan till exempel vara följande:

  • Oavslutade transiteringar
  • Lossningen av transiteringsvaror har inletts innan man fått lossningstillstånd från Tullen. I dessa fall har aktören kunnat begära lossningstillstånd men inte hunnit få det förrän lossningen inletts, eller så har aktören inte ens begärt om lossningstillstånd förrän lossningen inletts. Efter inledandet av olovlig lossning anses varorna inte längre omfattas av tullövervakningen.
  • Tullförseglingar har brutits utan tillstånd från Tullen (obs. inte s.k. force majeure-situationer).
  • Varubeskrivningen eller -kvantiteten har upprepade gånger varit bristfällig eller felaktig.
  • Den huvudansvarige följer inte med referensbeloppets tillräcklighet; referensbeloppet har upprepade gånger överskridits.
  • Tidsfristerna för transiteringarna har inte iakttagits.
  • Begäran om återkallande av transitering har kommit in efter tidsfristen för transiteringen eller flera transiteringsdeklarationer har avgetts ogrundat för samma varuparti.
  • Reservförfarande vid transitering har tillämpats oftare än 2 % på årsnivå.
  • Lossningsresultat avges upprepade gånger för sent.

De ovannämnda situationerna är riktgivande exempel.

TMD