Hoppa till innehåll

Importerar eller tillverkar du stålprodukter? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder (kort tidsfrist).

Utgivningsdatum 2.11.2020 7.54
Pressmeddelande

Kommissionen införde i början av 2019 slutgiltiga skyddsåtgärder i fråga om vissa stålprodukter. Enligt avtalet om utträde mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket kommer Förenade kungariket från och med den 1 januari 2021 inte längre att vara en del av EU:s tullområde. Från och med den dagen ändras därmed det territoriella tillämpningsområdet för dessa skyddsåtgärder. Mot bakgrund av denna ändring anser kommissionen att det är lämpligt att anpassa tullkvoternas volym i enlighet med detta samt förteckningen över utvecklingsländer som omfattas av åtgärderna.

Kommissionens tillkännagivande finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 366, 30.10.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Alla inlagor samt styrkande underlag ska ha inkommit till kommissionen inom fem arbetsdagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan tidsfristen för inlämnande förlängas med vanligtvis maximalt två dagar.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede. 

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Kundmeddelande