Hoppa till innehåll

Importerar eller tillverkar du stålprodukter? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder.

18.2.2020 9.31
Pressmeddelande

Kommissionen införde i början av 2019 slutgiltiga skyddsåtgärder i fråga om vissa stålprodukter. Nu inleder kommissionen en ny översyn av skyddsåtgärderna för att beakta förändrade omständigheter och utvecklingen på sista tiden.

Översynen omfattar följande:
A. Nivå på och tilldelning av tullkvoten för vissa särskilda produktkategorier
B. Utträngning av traditionella handelsflöden (Kommissionen har försökt upprätthålla de traditionella handelsflöden)
C. Potentiella negativa effekter på uppnåendet av de integrationsmål som eftersträvas med förmånsberättigade handelspartner
D. Uppdatering av förteckningen över utvecklingsländer som är undantagna från åtgärderna på grundval av sin senaste importnivå (Skyddsåtgärderna tillämpas inte om importnivån är låg.)
E. Andra förändrade omständigheter som kan kräva en justering av nivån på eller tilldelningen av tullkvoten.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 51, 14.2.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Översynen gäller de produkter som förtecknas i bilagan till tillkännagivandet. Kommissionen vill slutföra översynen så fort som möjligt och gärna före den 30 juni 2020.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar