Hoppa till innehåll

Import- och införseldeklarationerna förnyas stegvis 2020–2024

Utgivningsdatum 11.10.2019 8.31
Pressmeddelande

Import- och införseldeklarationer börjar handläggas i Tullens nya tullklareringssystem UTU åren 2020–2021. Dessa förändringar genomförs stegvis. Hittills har bara deklarationer för tullagring ingetts till UTU-systemet.

Företagens importdeklarationer förnyas i två steg. Importdeklarationerna för varor som överlåts till fri omsättning förnyas i slutet av 2020. Övriga importdeklarationer, t.ex. deklarationerna för aktiv förädling och slutanvändning, ska börja inges till UTU-systemet i slutet av 2021.

Den nuvarande summariska deklarationen för fartygs- och flygtrafik ersätts med en deklaration för tillfällig lagring i slutet av 2021. Den summariska införseldeklarationen, som inges i alla transportsätt för varor som införs från länder utanför EU däremot förnyas stegvis ett transportsätt i taget först åren 2023–2024. Deklarationen för tillfällig lagring kommer att inges till finska tullens system och den summariska införseldeklarationen till EU:s gemensamma deklarationssystem.

Meddelandekunderna ska uppdatera sina datasystem

Alla meddelandekunder vid import och införsel ska uppdatera sina datasystem enligt de nya uppgiftskraven. Tullens mål är att publicera de nationella meddelandebeskrivningarna cirka ett år före ett nytt system införs. De första beskrivningarna för import kommer att publiceras i slutet av 2019. Meddelandekunderna ska testa förändringarna med Tullen.

EU:s tidtabeller styr Tullens tidtabeller

Finska tullens tidtabeller grundar sig på EU-lagstiftningen och nationella beslut. En ändring av artikel 278 i unionstullkodexen trädde i kraft i maj 2019 och ändrade slutdatumet för införande av det nya tullklareringssystemet. EU fastställer tidsramarna för de olika deklarationstyperna i sin IT-strategi och i sitt arbetsprogram. Arbetsprogrammet med den nya tidsplanen enligt lagändringen har ännu inte publicerats. Tullens nya tidtabell för förändringarna i import- och införseldeklarationer följer EU:s kända tidsramar.

Tullens export- och transiteringsdeklarationer kommer också att förnyas åren 2022–2024.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering